Η Ιρλανδική γιορτή του St. Patrick

Η μαθήτρια Λύχου Φανή του Γ2 έκανε έρευνα σχετικά με την Ιρλανδική γιορτή του

St. Patrick και μας παρουσιάζει τις σχετικές πληροφορίες.

Εργασία: Η γιορτή του St. Patrick

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Κέφου Φανή